Home |  ENGLISH |  Kontakt |  Impressum |  Datenschutz |  Anmelden |  KIT

Incollection1877

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


Interactive multiobjective optimization from a learning perspechtive
Veröffentlicht: 2008
Herausgeber: Branke, J.; Deb, K.; Miettinen, K.; Slowinski, R.
Buchtitel: Multiobjective Optimization - Interactive and Evolutionary Approaches, LNCS 5252
Seiten: 405-434
Verlag: Springer
BibTeXForschungsgruppe

Effiziente Algorithmen


Forschungsgebiet