Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Article3023

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


E-Energy - Paving the Way for an Internet of Energy
Veröffentlicht: 2010 März

Journal: Information Technology (it)
Nummer: 2
Seiten: 55-57
Verlag: Oldenbourg Wissenschaftsverlag
Volume: 52


Nicht-referierte Veröffentlichung

BibTeX


Forschungsgruppe

Effiziente Algorithmen


Forschungsgebiet

Energieinformatik