Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Incollection1698

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


Operational metrics and technical platform for measuring bank process performance
Veröffentlicht: August 2008
Buchtitel: Handbook on Information Technology in Finance
Verlag: Springer
BibTeXForschungsgruppe

Komplexitätsmanagement


Forschungsgebiet