Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Inproceedings1470

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


An analysis of approaches to resolving inconsistencies in DL-based ontologies
Published: 2007 Juni

Buchtitel: Proceedings of International Workshop on Ontology Dynamics (IWOD'07)

Referierte Veröffentlichung

BibTeX


Projekt

NeOnForschungsgruppe

Wissensmanagement


Forschungsgebiet

Logik