Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Inproceedings1696

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


Executable product models - The intelligent way
Published: 2007 Oktober

Buchtitel: Proceedings of Systems, Man and Cybernetics Conference (SMC 2007)
Seiten: 1987 - 1992

Referierte Veröffentlichung

BibTeXForschungsgruppe

Komplexitätsmanagement


Forschungsgebiet