Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Inproceedings3264

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


Market modelling for anticipating risk in a context of macroeconomic stresstest
Published: 2011

Buchtitel: Proceedings of International Business Research Conference
Verlag: NN

Referierte Veröffentlichung

BibTeXForschungsgruppe

Komplexitätsmanagement


Forschungsgebiet