Stage-oe-small.jpg

Inproceedings684

Aus Aifbportal
Wechseln zu:Navigation, Suche


Logic Programming With KARL


Logic Programming With KARLPublished: 1993

Buchtitel: Proceedings of the 9th German Workshop on Logic Programming, Hagen, Germany, October 11-13, 1993

Referierte Veröffentlichung

BibTeXForschungsgruppe

Wissensmanagement


Forschungsgebiet