Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Techreport776

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


QOM - Quick Ontology Mapping
Published: 2004 August
Institution: Institut AIFB, Universität Karlsruhe
Archivierungsnummer: 776

BibTeXDownload: Media:2004_776_Ehrig_QOM_-_Quick_Ont_1.pdf

Projekt

SEKTSTI2SWAPForschungsgruppe

Wissensmanagement


Forschungsgebiet

Optimierung