Stage-oe-small.jpg

Book1873

Aus Aifbportal
Wechseln zu:Navigation, Suche


Multiobjective Optimization - Interactive and Evolutionary Approaches, LNCS 5252, State-of-the-Art Survey
Veröffentlicht: 2008
Verlag: Springer
Type: Buch
BibTeXForschungsgruppe

Effiziente Algorithmen


Forschungsgebiet