Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Book1873

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


Multiobjective Optimization - Interactive and Evolutionary Approaches, LNCS 5252, State-of-the-Art Survey
Veröffentlicht: 2008
Verlag: Springer
Type: Buch
BibTeXForschungsgruppe

Effiziente Algorithmen


Forschungsgebiet