Stage-oe-small.jpg

Book3041

Aus Aifbportal
Wechseln zu:Navigation, Suche


A Business Process and Data Quality Management Perspective on ERP System Development in the Financial Service Sector
Veröffentlicht: 2013, April
Verlag: ERCIS

BibTeXForschungsgruppe

Critical Information Infrastructures


Forschungsgebiet