Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Book3041

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


A Business Process and Data Quality Management Perspective on ERP System Development in the Financial Service Sector
Veröffentlicht: 2013, April
Verlag: ERCIS

BibTeXForschungsgruppe

Critical Information Infrastructures


Forschungsgebiet