Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Book3049

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


IT-Standards and Standardization Approaches in Healthcare
Veröffentlicht: 2008, Juni
Verlag: -

BibTeXForschungsgruppe

Critical Information Infrastructures


Forschungsgebiet