Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Incollection3032

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


Combining Data-Driven and Semantic Approaches for Text Mining
Veröffentlicht: Juli 2011
Herausgeber: Dieter Fensel
Buchtitel: Foundations for the Web of Information and Services
Seiten: 115--142
Verlag: Springer, Berlin-Heidelberg
BibTeXForschungsgruppe

Wissensmanagement


Forschungsgebiet