Stage-oe-small.jpg

Inproceedings3190

Aus Aifbportal
Wechseln zu:Navigation, Suche


Role Assignment in Business Process Models


Role Assignment in Business Process ModelsPublished: 2011 September

Buchtitel: Business Process Design (BPD) International Workshop (BPD 2011)
Reihe: LNBIP
Verlag: Springer

Nicht-referierte Veröffentlichung
Note: (to appear)

BibTeXForschungsgruppe

Betriebliche Informationssysteme


Forschungsgebiet