Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Inproceedings3190

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


Role Assignment in Business Process Models
Published: 2011 September

Buchtitel: Business Process Design (BPD) International Workshop (BPD 2011)
Reihe: LNBIP
Verlag: Springer

Nicht-referierte VeröffentlichungNote: (to appear)

BibTeXForschungsgruppe

Betriebliche Informationssysteme


Forschungsgebiet