Stage-oe-small.jpg

Proceedings3016

Aus Aifbportal
Wechseln zu:Navigation, Suche


Business Process Management - 8th International Conference, BPM 2010, Hoboken, NJ, USA, September 13-16, 2010. Proceedings
Published: 2010 September
Nummer: 6336
Reihe: LNCS
Verlag: Springer
BibTeXForschungsgruppe

Ökonomie und Technologie der eOrganisation


Forschungsgebiet