Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Incollection385

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


A Future Perspective: Exploiting Peer-to-Peer and the Semantic Web for Knowledge Management
Veröffentlicht: 2003
Herausgeber: Davies, N.J., Fensel, D. & van Harmelen, F. (eds.)
Buchtitel: Towards the Semantic Web - Ontology-based Knowledge Management
Seiten: 245-264
Verlag: Wiley, London, UK
BibTeXForschungsgruppe

Wissensmanagement


Forschungsgebiet