Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Techreport239

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


Guiding Multi Objective Evolutionary Algorithms Towards Interesting Regions
Published: 2000 Januar
Nummer: 398
Institution: University of Karlsruhe, Institute AIFB
Erscheinungsort / Ort: 76128 Karlsruhe, Germany
Archivierungsnummer: 239

BibTeX

Forschungsgruppe

Effiziente Algorithmen


Forschungsgebiet

Evolutionäre Algorithmen, Multikriterielle Optimierung