Stage-oe-small.jpg

Inproceedings1602

Aus Aifbportal
Wechseln zu:Navigation, Suche


An e-Catalogue Based Supplier Relationship Management System


An e-Catalogue Based Supplier Relationship Management SystemPublished: 2007 Oktober

Buchtitel: Proceedings of the WWW/INTERNET 2007
Ausgabe: II
Seiten: 106-111
Erscheinungsort: Vila Real, Portugal

Referierte Veröffentlichung

BibTeXForschungsgruppe

Betriebliche Informationssysteme


Forschungsgebiet