Home |  DEUTSCH |  Contact |  Imprint |  Data Protection |  Login |  KIT

Book3045

Aus Aifbportal

Wechseln zu: Navigation, Suche


Method Engineering: A Formal Description
Veröffentlicht: 2010, Januar
Verlag: Springer

BibTeXForschungsgruppe

Critical Information Infrastructures


Forschungsgebiet