Angewandte Informatik - Informationssicherheit

  • Typ: Prüfung (PR)
  • Lehrstuhl: KIT-Fakultäten - KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
    KIT-Fakultäten - KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften - Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren
  • Semester: SS 2024
  • LVNr.: 7900352